Welkom in onze Kanafederatie 


Met deze website willen we je helpen om binnen de parochie waar je woont (of gaat wonen) je op de hoogte te brengen van wat er gebeurt op liturgisch en catechetisch vlak, wat er bestaat in verband met verenigingsleven of bepaalde activiteiten en evenementen.
Hier en daar zijn er initiatieven en projecten die parochieoverschrijdend zijn en zich over de federatie kunnen uitstrekken.

Maar we willen eveneens iedereen uitnodigen om zich niet alleen te informeren maar ook te engageren in bijvoorbeeld liturgie: als lector, zanger, misdienaar… of in één of andere vereniging: K.V.L.V., Chiro, seniorenwerking, Ziekenzorg …
Er is ongetwijfeld voor iedere parochiaan en iedere dorpsbewoner een   waaier van mogelijkheden   aanwezig.

Informeer je goed en vergeet niet jezelf in te zetten om aldus nog een gelukkiger mens te worden en daardoor ook anderen gelukkig te maken!

Welkom in onze Kanafederatie!


Richtlijnen in verband met het coronavirus 

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de Belgische bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in dit weekend (14-15 maart) en geldt alvast tot en met 3 mei 2020.

-  Op zondag en in de week komen we niet samen voor de viering van de eucharistie.
- Voor de eucharistie op zondag via radio, televisie en internet en voor kerkelijke informatie verwijzen we u graag
  naar www.kerknet.be en naar www.bisdomhasselt.be.
- Op zondag blijf ik de H. Mis privaat vieren (alleen maar verbonden) om 10.00 uur in de pastorie. U kan mij steeds
  een voorbede of een korte bezinning sturen per e-mail als teken van verbondenheid.
- Doopsels kunnen niet plaatsvinden.
- Kerkelijke huwelijken (enkel in bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst)
  mogelijk.
- Kerkelijke uitvaarten kunnen plaatsvinden enkel in zeer beperkte kring (max. 15 personen) en mits in acht
  van voldoende afstand en hygiënische maatregelen.
- Een ziekenzalving aan huis kan toegediend worden na raadpleging van de huisarts en mits het onderhouden
  van alle veiligheidsvoorschriften. 
 -De kapel van Helshoven en van de H. Eucherius te Brustem blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.
  Neem ook hier al de veiligheidsvoorschriften in acht.
- De ziekencommunie blijft opgeschort, behalve in bijzondere omstandigheden (zie ziekenzalving).
- De attentie en het luisterend oor via de telefoon zal zieken, eenzamen en ouderen veel troost en bemoediging
  geven.  
- Pastorale vergaderingen en samenkomsten blijven opgeschort.
- Het vormsel blijft verdaagd tot zondagvoormiddag 4 oktober 2020 (uur wordt nog bepaald) in de kerk van Brustem.
  Ouders kunnen hun inschrijving herbevestigen voor 30 juni 2020. Zij ontvangen daartoe over enkele tijd een
   invulformulier.
- De eerste communie zal doorgaan op zondag 13 september 2020, om 09.00 uur in de kerk van Groot-Gelmen en om
  11.00 uur in de kerk van Brustem. Ouders kunnen hun inschrijving herbevestigen voor 30 juni 2020. Zij ontvangen
  daartoe over enkele tijd een invulformulier.
- Waar het kan, blijven de kerkklokken elke avond om 20.00 uur luiden ter bemoediging.

Vele sterkte en goede moed, aan groot en klein, jong en oud, in deze moeilijke tijd,

Pastoor Jos Vanderheyden.